Tietosuojaseloste


1 REKISTERINPITÄJÄ

MinnEsa oy/ Kartanomajoitus Sofia & Angelique
Pyhityntie 45
76620 Pyhitty

Y-TUNNUS 3100887-3

+358 41 3174756

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Minna Pulliainen
Puh. +358 44 3349075
laskutus@kartanomajoitus-sofia-angelique.com

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavana toimii Minna Pulliainen.

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Kartanomajoitus Sofia & Angeliquen asiakasrekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Majoitusvarausten hoitaminen
  • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  • Asiakaspalvelun kehittäminen
  • Ruokailuun liittyvien varausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan kokous-ruokailu- tai huonevarausta tehdessä tai niiden laskutusta varten. Majoittujien asiakastietojen kerääminen perustuu lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminnasta.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Mikäli olet antanut suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen (MailChimp) uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, lähetämme sinulle muutaman kerran kuussa uutiskirjeen, joka sisältää tietoa rekisterinpitäjään liittyvistä uutisista, tapahtumista sekä muista palveluista. Sinulla on oikeus peruuttaa uutiskirje milloin tahansa uutiskirjeen alaosasta löytyvän linkin kautta tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle . 

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä, asema yrityksessä ja muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 EVÄSTEET

Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä. Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä.

Tietoja kerätään myös Google Analytics 4-, Trustmary- ja MailChimp-työkalujen kautta. 

9 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia. Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään MailChimp-palvelussa. MailChimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. MailChimp vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Henkilötietoja voidaan käsittelijän toimesta käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot.

14 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaseloste 20.2.2024.